Ευεργέτημα πενίας σε εταιρίες που οδηγούνται στην πτώχευση

Την απαλλαγή από το παράβολο του 20% επί της οφειλής του κύριου φόρου, η οποία ήταν προϋπόθεση για να μην κηρυχθεί απαράδεκτη η προσφυγή, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, δίνοντας «ανάσα» σε εταιρίες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης.

Μάλιστα, για τους συνδίκους πτώχευσης ισχύει το ευεργέτημα πενίας ώστε με αυτό τον τρόπο να μην είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν παράβολα ή άλλα έξοδα της δίκης.

Όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας του Β΄  Τμήματος του ΣτΕ στην απόφαση τους (2096/2018), η διάταξη του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προβλέπει ότι επί φορολογικών και τελωνειακών γενικά διαφορών ο προσφεύγων στα Διοικητικά Δικαστήρια οφείλει, «με ποινή απαραδέκτου της εφέσεως, να καταβάλει μέχρι την ημερομηνία της αρχικής δικασίμου, ποσό 20% του οφειλομένου κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους, γενικά δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που την έφεση ασκεί σύνδικος πτώχευσης, αναφορικά με φορολογική ενοχή του πτωχού».

Σχετικά με το αναλογικό παράβολο που πρέπει να καταβληθεί αναφέρουν στην απόφαση τους  πως μπορεί ο σύνδικος να ζητήσει από το δικαστήριο τη χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας, όπως προβλέπει το άρθρο 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ευεργέτημα πενίας  παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα προβλεπόμενα παράβολα. Πλέον το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να δοθεί και σε νομικά πρόσωπα,   σε ομάδες  προσώπων που   είναι διάδικοι, σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και σε συνεταιρισμούς, εφόσον η καταβολή των δικαστικών κ.λπ. εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από το ταμείο τους ούτε από τα μέλη, χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή των ιδίων και της οικογένειάς τους.