Alpha Bank: Αποτελέσματα Έτους 2017 – Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 89,5 εκατ.

Iσχυρές ήταν οι επιδόσεις της τράπεζας το 2017 καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν το 2017 σε 89,5 εκατ., έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2016. Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 21,1 εκατ. Τα βασικότερα στοιχεία από τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 1.942,6 εκατ. ευρώ, καθώς το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες αντιστάθμισε τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων.

– Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση 1,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 323,5 εκατ., από αμοιβές και προμήθειες χορηγήσεων, κυρίως λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) καθώς και από την ενίσχυση της συνεισφοράς εργασιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και εργασιών συναλλάγματος.

– Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε 1.104 εκατ. το 2017, μειωμένα κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 47,6% το 2017 έναντι 48,2% το 2016.

– Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 1.214.8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2%.

– Το δ΄ τρίμηνο 2017, τo Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 157 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων 151,2 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως στον σχηματισμό προβλέψεως 93 εκατ. για Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού και 76 εκατ. για ζημίες απομειώσεως παγίων.

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 1.005,4 εκατ. το 2017 έναντι 1.168 εκατ. το προηγούμενο έτος και αντιστοιχούν σε 172 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 191 μονάδων βάσεως το 2016.

– Κέρδη μετά από φόρους 21,1 εκατ. το 2017, συμπεριλαμβανομένων ζημιών μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 68,5 εκατ. ευρώ, που επιβάρυναν το αποτέλεσμα του β΄ τριμήνου, κυρίως ως αποτέλεσμα της ανακυκλώσεως στα αποτελέσματα του αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών, μετά την ολοκλήρωση της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία.

Σε ότι αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του ισολογισμού:

– Απομόχλευση Ενεργητικού κατά 4,1 δισ. σε ετήσια βάση και διαμόρφωσή του σε 60,8 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων καθώς και της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

– Τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ το 2017 και ανήλθαν σε 34,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 29,3 δισ., αυξημένα κατά 0,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από καταθέσεις ιδιωτών, στις οποίες επετεύχθη αύξηση του μεριδίου αγοράς. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν τον σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 124% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 1,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε Ευρώ 10,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων και της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 0,9 δισ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 7 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 1,4 δισ., ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε σταθερή, σε 3,2 δισ. Τον Μάρτιο 2018, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του ELA, μειώθηκε περαιτέρω σε 5 δισ.

– Το δ΄ τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 1,9 δισ., ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, ενεργειών, όπως εκκαθαρίσεις και εκποιήσεις επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων καθώς και διαγραφών. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 34,9% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 67%. Αντιστοίχως, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,8 δισ., μετά από διαγραφές, κατά το δ΄ τρίμηνο 2017. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,7%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 45%.

– Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 13,3 δισ. και αντιστοιχούν στο 23,5% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Με την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται σε 14,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.

Αποτελέσματα Έτους 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 89,5 εκατ.

 

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

«Το έτος 2017 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Alpha Bank, καθώς τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τομείς.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε, ενώ επετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους.

Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των Πελατών μας, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική τραπεζική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση, παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Καταστημάτων.

Κατά το 2017, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία, καθώς οι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ.

Παράλληλα, με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρμοσε επιτυχώς.

Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων άνω των Ευρώ 400 εκατ., ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής ύψους Ευρώ 3,7 δισ., με θετική επίπτωση επίτων κεφαλαιακών δεικτών.

Οι εν λόγω συναλλαγές αναδεικνύουν την προσήλωση του Ομίλου στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου του και στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου.

Κατά το έτος 2018, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, καθώς και για την πλήρη εξάλειψη του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας, την αύξηση των εσόδων που δεν προέρχονται από τόκους, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητος του Δικτύου μας».

 

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Τα σημάδια ανακάμψεως της οικονομίας ενισχύονται, καθώς το Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής βαίνει προς ολοκλήρωση

Η ελληνική οικονομία εισήλθε σε φάση ανακάμψεως, καθώς οι δείκτες εμπιστοσύνης και οικονομικής συγκυρίας κατέγραψαν άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας το 2017, η οποία υποστηρίχθηκε από το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% το 2017, κυρίως λόγω της αυξήσεως των επενδύσεων, ενώ το οικονομικό περιβάλλον και οι συνθήκες ρευστότητας εξελίχθηκαν καλύτερα του αναμενομένου.

Η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές με βελτιωμένους όρους και προοπτικές, όπως αντικατοπτρίζεται στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολογήσεως.

Οι βραχυχρόνιοι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν μία στροφή σε υψηλότερο ρυθμό αναπτύξεως το 2018 και το 2019, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί άνω του 2% ετησίως την επόμενη διετία.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν σχεδόν ισοσκελισμένο το 2017, ως αποτέλεσμα κυρίως των υψηλών τουριστικών εσόδων (+10,5%), ενώ αντίθετα, παρά τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 14,1%, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε.

Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβερνήσεως το 2017 εκτιμάται ότι θα φθάσει το 2,4% του ΑΕΠ, δηλαδή υψηλότερα από τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75%.

Η υπέρβαση του στόχου σημειώνεται για δεύτερο συνεχές έτος, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018 εκτιμάται ότι είναι εφικτός στόχος. Καθώς τους επόμενους μήνες ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, καθοριστικής σημασίας θα είναι οι εξελίξεις σχετικά με:

(i) την εξειδίκευση των μέτρων ελαφρύνσεως του χρέους που θα ενισχύσει περαιτέρω την επενδυτική εμπιστοσύνη και θα διαφυλάξει την ομαλή και βιώσιμη επιστροφή στις αγορές,

(ii) τον σχεδιασμό ενός χρηματοδοτικού πλέγματος ασφαλείας, το οποίο θα εξασφαλίζει την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας και τη θωράκισή της σε πιθανές χρηματοπιστωτικές αναταραχές που μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο κόστος δανεισμού,

(iii) την επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και την προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις προκειμένου η οικονομία να επιτύχει βιώσιμη πρόσβαση στις αγορές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 18,3% στο τέλος του δ΄ τριμήνου 2017, ενισχυμένο κατά 51 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 9 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να αυξηθεί κατά 51 μονάδες βάσεως το δ΄ τρίμηνο, σε 18,3%, επηρεασμένος θετικά από τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση στην αποτίμηση των τίτλων του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 18,3%.

Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 4,3 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,3 δισ.

Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 9,2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,1 δισ., μειωμένα κατά 0,6% ή κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της μειώσεως των υπολοίπων χορηγήσεων.